Warszawska Olimpiada Młodzieży

Warszawska Olimpiada Młodzieży jest corocznym przedsięwzięciem z wieloletnią tradycją, kierowanym przez Szkolny Związek Sportowy a finansowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
W zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu miasta prawo startu mają mistrzowie dzielnic Warszawy wyłonieni w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w dzielnicy.
Główne cele Olimpiady to:

 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • ocena pracy szkolnych i uczniowskich klubów sportowych oraz szkół
 • wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

regulamin WOM na lata 2010-2014

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W zawodach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej mają prawo uczestniczyć mistrzowie poszczególnych rejonów rozgrywkowych, za wyjątkiem Warszawy, Radomia i organizatora, który otrzymuje dodatkowe, dwunaste miejsce w zawodach finałowych. Celami zawodów są:

 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz imprezach i zawodach sportowych
 • tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu
 • popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci
 • Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Główny SZS ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

regulamin MIMS na lata 2010-2014
aneks do regulaminu MIMS
regulamin MIMS ze zmianami od roku szkolnego 2013/14

Orlik

Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiektach powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”. Głównymi celami projektu są:

 • wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012"
 • przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

więcej na stronie akcji, na stronie SZS

Międzynarodowa sportowa wymiana młodzieży

Od 1992 roku prowadzona jest wymiana polsko niemiecka na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Sportjugend Nadrenii Wesfalii oraz Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
Wymiana finansowana jest ze środków m.st. Warszawy.
Cele wymiany :

 • umożliwienie osobistego spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej
 • poznanie kultury i obyczajów poszczególnych Państw
 • uświadomienie młodym ludziom , współodpowiedzialności za pokój i demokrację
 • motywowanie młodych ludzi do budowy Europy zgodnie z zasadami wolności i demokracji
 • wymiana doświadczeń zawodowych ludzi zaangażowanych w pracę z młodzieżą.

„ Animator sportu dzieci i młodzieży” oraz „ Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”

Program realizowany od 2002 roku zlecony przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, a finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Założenia „Animatora sportu”:

 • zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, szczególnie w regionach o najwyższym wskaźniku bezrobocia oraz w gminach najsłabiej usportowionych
 • wspomaganie działalności klubów – stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współ finansowania działalności animatorów